تعرفه چاپ انواع پوشه طلقی مجتمع چاپ و طراحی فروردین به شرح ذيل مي باشد :

تاریخ به روز رسانی : 4 / 10/ 98

( قیمت ها به تومان می باشد )

پوشه طلقی

1000 عدد

تحویل ( روز کاری)

پوشه طلقی A4 همراه با طلاکوب

1/100/000

5 روز

پوشه طلقی A5 همراه با طلاکوب

1/050/000

5روز

پوشه طلقی ملخی همراه با طلاکوب

1/000/000

5 روز

 

نکته : 

1-هزینه طراحی جداگانه محاسبه میگردد  

 2 -هزینه ساخت کلیشه 120/000 تومان