نام بانک

شماره کارت

به نام

پست بانک

5072 5189  6012  6277

علی عقیلی

پاسارگاد

4524  4967  2910  5022

علی عقیلی