نام بانک

شماره کارت

به نام

پست بانک

4905 1293  6010  6277

علی عقیلی

پاسارگاد

4524  4967  2910  5022

علی عقیلی