تعرفه چاپ انواع پاکت مجتمع چاپ و طراحی فروردین به شرح ذيل مي باشد :

تاریخ به روز رسانی : 4 / 2 / 1400

( قیمت ها به تومان می باشد )

نوع پاکت ( تمام رنگی )

1000 عدد

2000 عدد

5000 عدد

تحویل ( روز کاری)

پاکت تحریر 80 گرمی ملخی

655000

1/070/000

2/150/000

11 روز

پاکت تحریر80 گرمی A5 

750000

1/250/000

2/430/000

11روز

پاکت تحریر80 گرمی A4

1/380/000

2/130/000

4/300/000

11 روز

پاکت گلاسه 135 گرمی ملخی

815000

1/290/000

2/640/000

11 روز

پاکت گلاسه 135 گرمی A5 

860000

1/460/000

2/830/000

11روز

پاکت گلاسه 135 گرمی A4

1/460/000

2/510/000

5/070/000

11روز

پاکت کتان ملخی

تماس گرفته شود

---------

 ---------

18روز

پاکت کتان A5

تماس گرفته شود

---------

---------

18روز

پاکت کتان A4

تماس گرفته شود

---------

---------

18روز

پاکت کارت هدیه گلاسه120 گرمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

11روز

پاکت کارت هدیه تحریر 80 گرمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

11روز

 

پاکت تک رنگ ملخی ( ریسو )

 80 گرمی

قیمت روز

قیمت روز

قیمت روز

2 روز

 

نکته : هزینه طراحی جداگانه محاسبه میگردد